Nawigacja
Artykuły: Pozosta?e
Ofensywa wielkich sieci hotelarskich. Ma?e hotele mniej zyskowne

????Hilton WorldwideDziesi?tki nowych hoteli buduj? najwi?ksze sieci hotelarskie. Liderem jest Hilton Worldwide, do której nale?? marki Hilton oraz Hampton Inn by Hilton - podaje firma Emmerson Realny. Wed?ug Lion's Banku im wi?kszy hotel, tym potencjalnie wy?sza rentowno?? inwestycji...


Hotel w Polsce - Jak go otworzy??

 Ostatnie lata pokazuj? ci?g?y wzrost inwestycji na polskim rynku hotelarskim. Cho? na znaczeniu straci?y hotele z wy?szego segmentu, w tym w szczególno?ci pi?ciogwiazdkowe, tendencj? wzrostow? zauwa?y? mo?na w?ród hoteli ekonomicznych. Jak wskazuj? analizy rynku, ze wzgl?du na stosunkowo niewielkie nak?ady kosztów oraz szybki zwrot nak?adów w?a?nie te obiekty stanowi? obecnie interesuj?ce inwestycje. Tymczasem zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami uruchomienie hotelu nie wymaga od przedsi?biorcy uzyskania koncesji czy pozwole?, a wymagania formalno-prawne w tym zakresie reguluje przede wszystkim Ustawa o us?ugach turystycznych...


Hotele Grupy Orbis z certyfikatami ISO 14001

 W dniach od 28 maja do 13 czerwca br. w hotelach Novotel i ibis w Polsce odbywa?y si? zewn?trzne audyty systemu ISO 14001 przeprowadzone przez Bureau Veritas Certification. Ta najbardziej rozpoznawana na ?wiecie norma, ustanowiona przez Mi?dzynarodow? Organizacj? Normalizacyjn?, okre?la wymagania dotycz?ce systemu zarz?dzania ?rodowiskowego. W wyniku pozytywnego zako?czenia audytów w hotelach Novotel i ibis w Polsce, wybrane obiekty tych marek otrzyma?y mi?dzynarodowe certyfikaty ISO 14001. Trzy hotele Novotel oraz dwana?cie hoteli ibis mo?e od teraz pochwali? si? spe?nianiem najwy?szych standardów w zakresie ochrony ?rodowiska...


Tury?ci doceniaj? gda?skie hotele

Odbywaj?ce si? w Polsce w dniach 30.08 - 21.09 br. mistrzostwa ?wiata w pi?ce siatkowej sta?y si? pretekstem do przygotowania przez serwis trivago.pl zestawienie miast z najlepiej i najgorzej ocenianymi hotelami w naszym kraju. Najwy?sz? ocen? otrzyma? Gda?sk, a najni?sz? Katowice...


Niedziela z BioLogik? w najlepszym holistycznym SPA w Polsce!

Ju? 11 wrze?nia 2016 r. Sonia Ross poprowadzi w mazowieckim hotelu Manor House SPA warsztaty BioLogiki na temat: "Dlaczego chorujemy?"

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.