Nawigacja
Artykuły: Aktualno?ci
Sale konferencyjne w hotelu Dana w Szczecinie ju? w czerwcu

Spó?ka celowa J.W. Construction Holding SA „Dana Invest” od roku remontuje zabytkowy budynek w centrum Szczecina. Znajdzie si? w nim pi?ciokondygnacyjny hotel z sze?cioma salami konferencyjnymi, ponad setk? pokoi oraz stref? spa i fitness.


Sale konferencyjne Zamku Kliczkw po po?arze dost?pne bez zmian

W hotelu znajduj?cym si? w Zamku Kliczków, który ucierpia? z powodu po?aru na pocz?tku grudnia 2014 r., wszystko wróci?o do normy. Konferencje, spotkania biznesowe oraz wigilie firmowe odby?y si? bez przeszkód, a prace remontowe ju? si? zako?czy?y. Hotel konferencyjny, posiada 6 sal konferencyjnych o zró?nicowanej powierzchni i ró?nych mo?liwo?ciach organizacyjnych - od ma?ych, kameralnych szkole?, po konferencje dla kilkuset uczestników...


Sie? Focus Hotels rusza z now? kampani?

15 czerwca 2015 roku sie? Focus Hotels startuje z wakacyjn? kampani? pod has?em „Z?ap okazj? na wakacje”. Akcja skupia si? na atrakcyjnej cenowo ofercie – rezerwacji pokoju na preferencyjnych warunkach mo?na dokona? ju? od 89 z?otych za dob?. Po raz kolejny w kampanii reklamowej wyst?puje posta? nied?wiadka, który zdoby? ju? uznanie i nagrody w bran?y reklamowej, a tak?e zaufanie odbiorców.


Si?a marki Hotele SPA Dr Irena Eris

Si?a marki ma du?y wp?yw na sk?onno?? go?ci do wyboru konkretnego hotelu spo?ród wielu jego konkurentów. Celem I edycji konkursu Hotel Brand Awards 2015 zorganizowanego przez Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie oraz Profitroom by?o wy?onienie hoteli, które posiadaj? najlepszy marketing marki. W?ród zwyci?zców znalaz?y si? wszystkie trzy Hotele SPA Dr Irena Eris, które otrzyma?y ??cznie sze?? nagród.


Sp?ka Port-Hotel przej??a nadmorski obiekt

Port-Hotel wzbogaci? swoje portfolio o trzygwiazdkowy hotel wypoczynkowy w Juracie. 30 czerwca spó?ka przej??a, nale??cy do Przedsi?biorstwa Pa?stwowego Porty Lotnicze, hotel Jurata.


Strefa ekskluzywnych spotka? konferencyjnych w Manor House SPA

Organizatorzy konferencji i szkole? niezmiennie prze?cigaj? si? w oferowaniu coraz bardziej wymy?lnych atrakcji, które spowoduj?, ?e uczestnicy takich spotka? przyjad? w?a?nie do ich o?rodka szkoleniowego czy hotelu. Oferty na rynku s? bardzo zró?nicowane i pe?ne ciekawych rozwi?za? przygotowanych specjalnie na firm. Co jednak jest najwa?niejsze dla uczestników konferencji? Postanowili?my to przeanalizowa?.


Sun & Snow przygotowuje si? na Majwk?

Trójmiasto, Szklarska Por?ba i Kraków przyjm? najwi?cej go?ci - wynika z danych firmy Sun & Snow, wynajmuj?cej apartamenty. Ceny wynajmu w pierwszych dniach maja rosn? nawet o 40-50 proc. Najpopularniejsze s? apartamenty jedno i dwupokojowe. ?rednia stawka za dob? wynosi 75 z? od osoby.


Termy Malta?skie szukaj? hotelowego inwestora

Przy Termach Malta?skich w Poznaniu ma powsta? hotel na 100-150 miejsc. W?a?ciciel aquaparku szuka inwestora, który wy?o?y na realizacj? przedsi?wzi?cia 25-30 mln z? – informuje gazeta.pl.


Warmia i Mazury chce przyci?gn?? nowych inwestorw

Trwa kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu "Warmia i Mazury Pro-Invest 2015". Jej celem jest wzmocnienie wizerunku regionu jako przyjaznego inwestycjom oraz prezentacja atutów gospodarczych województwa. Istotnym elementem tej promocji by?a dwudniowa wizyta przedstawicieli mediów ogólnopolskich w regionie.


We wrze?niu na wczasy

W tym roku pogoda dopisa?a turystom wypoczywaj?cym nad Morzem Ba?tyckim i w Sudetach. Nie oznacza to jednak, ?e sezon wakacyjny ko?czy si? wraz z rozpocz?ciem roku szkolnego. Z roku na rok wrze?niowe wczasy z górami czy piaskiem i falami w tle, staj? si? coraz bardziej popularne.


Willa Hueta w Kielcach obchodzi drugie urodziny

W tym roku, 5 lipca, Willa Hueta w Kielcach obchodzi swoje drugie urodziny. To obiekt w stylowej zabytkowej kamienicy, oferuj?cy noclegi w komfortowych wn?trzach i profesjonalne sale konferencyjne.


Wystartowa?a V edycji Best Hotel Award 2015

Od lutego tego roku mo?na g?osowa? na najlepsze polskie hotele 2015 roku. G?osowanie w V edycji Best Hotel Award 2015 trwa? b?dzie na stronie besthotelaward.pl od 2 lutego do 30 listopada 2015 r Uprawnieni do g?osowania s? klienci serwisów rezerwuje.pl i rezerwuje.com, którzy ju? dokonali rezerwacji (g?osowanie za pomoc? formularzy na stronie besthotelaward.pl), jak równie? osoby b?d?ce np. bezpo?rednimi klientami hoteli – mog?cy odda? swój g?os za po?rednictwem p?atnych SMS. Tak jak w latach poprzednich jedna osoba b?dzie mog?a odda? jeden g?os w danej kategorii...


Zarz?d powiatu w O?wi?cimiu chce sprzeda? rezydencj? Radziwi??w w Grojcu

W?adze powiatu o?wi?cimskiego, w po?owie kwietnia og?osi?y II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? zabytkowej nieruchomo?ci w Grojcu, miejscowo?ci po?o?onej w województwie ma?opolskim na pó?nocno-zachodniej kraw?dzi Wysoczyzny Osieckiej


?ywio?owy bankiet w EXPO Krakw

Przystawk? dla niemal 1 500 osób zaserwowano w zaledwie 9 minut! Aby przygotowa? danie g?ówne potrzeba by?o niemal pó? tony kaczki. Do obs?ugi wydarzenia zatrudniono 150 osób – kucharzy, kelnerów, barmanów, pracowników ochrony oraz hostess, a zastaw?, porcelan? i szk?o przetransportowa?y 3 ci??arówki. Taka niezwyk?a kolacja odby?a si? w Mi?dzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków na zako?czenie ?wiatowego Kongresu Nasiennego (World Seed Congress).

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.