Nawigacja
Artykuły: Aktualno?ci
Jakie s? sekrety hoteli Mercure?

W ?rod? 15 kwietnia 2015 odby? si? wyj?tkowo s?odki press briefing w hotelu Mercure Centrum Warszawa, który pozwoli? obecnym na nim dziennikarzom odkry? najnowsze sekrety marki Mercure.


Jako?? na pierwszym miejscu w restauracjach Winestone

Ju? od 1 marca 2016 roku w restauracjach Winestone w hotelach Mercure w ca?ym kraju b?d? dost?pne dania z polskiej wo?owiny sezonowej. Wy?mienite propozycje kulinarne na bazie wysokiej jako?ci, specjalnie wyselekcjonowanego mi?sa, to ju? druga ods?ona programu promuj?cego zdrowe i odpowiedzialne ?ywienie. Oferta b?dzie dost?pna do 15 marca.

Ju? od 1 marca 2016 roku w restauracjach Winestone w hotelach Mercure w ca?ym kraju b?d? dost?pne dania z polskiej wo?owiny sezonowej. Wy?mienite propozycje kulinarne na bazie wysokiej jako?ci, specjalnie wyselekcjonowanego mi?sa, to ju? druga ods?ona programu promuj?cego zdrowe i odpowiedzialne ?ywienie. Oferta b?dzie dost?pna do 15 marca.

Jedna sp?ka zainteresowana prowadzeniem Term Warmi?skich

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek- Ryn" jako jedyne z?o?y?o ofert? na prowadzenie "Term Warmi?skich". Starostwo powiatowe w Lidzbarku Warmi?skim, które buduje obiekt, przyst?pi teraz z oferentem do negocjacji.


Jesie? w NOVO2 w hotelach Novotel

Przed nami pi?kna polska jesie?, a wraz z ni? kolejne atrakcje w NOVO2 lounge bar, który – rok od wprowadzenia - zd??y?y ju? zdoby? licznych wielbicieli nie tylko w?ród go?ci nocuj?cych w hotelach marki Novotel, ale tak?e lokalnie. Nic w tym dziwnego skoro projekt wyró?nia doskona?a, zdrowa i modna obecnie mi?dzynarodowa kuchnia, a do tego prowadzone s? liczne dzia?ania animacyjne, takie jak cykl spotka? przy klimatycznej muzyce Cookin’ Jazz by NOVO2 Jesieni? powodów by zasi??? w NOVO2 lounge bar b?dzie jeszcze wi?cej. Kucharze zaskocz? nowym menu, a do tego w NOVO2 zago?ci projekt „In The Game”, w trakcie którego mo?na b?dzie obejrze? najwa?niejsze sportowe wydarzenia. Ju? od pocz?tku pa?dziernika 2015 te wszystkie atrakcje tak?e w Novotel Kraków Centrum, gdzie w?a?nie zosta? otwarty od?wie?ony NOVO2 lounge bar.


Kolejna luksusowa sie? hoteli wkroczy do Wroc?awia

DoubleTree by Hilton, który powstaje w kompleksie OVO Wroc?aw, wzbogaci baz? pi?ciogwiazdkowych hoteli w mie?cie. We Wroc?awiu dzia?aj? ju? obiekty takich sieci jak Radisson czy Sofitel. To b?dzie pierwszy DoubleTree by Hilton w Polsce, który b?dzie mia? pi?? gwiazdek. Marka otworzy obiekt w 2016 roku w wielofunkcyjnym budynku OVO Wroc?aw. Na ?wiecie dzia?a ponad 400 hoteli DoubleTree by Hilton w ponad 30 krajach. W Polsce dwa - w Warszawie i w ?odzi, ale ?aden z nich nie osi?gn?? poziomu pi?ciu gwiazdek. Dopiero wroc?awski DoubleTree b?dzie móg? si? pochwali? tym standardem...


Manor House SPA doceniony przez BIZNES

Medal Europejski BCC oraz tytu? „Najlepsze SPA dla kobiet biznesu” trafia do kompleksu hotelowego Manor House SPA


MeetYT 3 w EXPO Krakw ju? 8 sierpnia

8 sierpnia 2015 roku w przestrzeniach nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu – w Mi?dzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, przy ulicy Galicyjskiej 9 odb?dzie si? MeetYT 3!


Mercure Gdynia Centrum - kolejny hotel marki Mercure

W sercu Gdyni pojawi? si? kolejny hotel marki Mercure powi?kszaj?c tym samym liczb? obiektów sieci na Wybrze?u. Doskonale zlokalizowany Mercure Gdynia Centrum to idealne miejsce zarówno dla tych, którzy Trójmiasto odwiedzaj? w celach biznesowych, jak i turystycznych. Hotel Mercure Gdynia Centrum oprócz 294 pokoi w ró?nym standardzie od apartamentów po pokoje rodzinne posiada równie? ogromn? przestrze? konferencyjn?, w sk?ad której wchodzi 14 nowoczesnych sal konferencyjnych o ??cznej powierzchni 1400 m2. Pozwala to zorganizowa? konferencje na nawet dla 800 osób.


Mercure Posejdon Gda?sk przeszed? metamorfoz?

Grupa Hotelowa Orbis oficjalnie zako?czy?a rebranding jednego ze swoich hoteli na Wybrze?u - Mercure Gda?sk Posejdon. Obiekt po?o?ony jest w dzielnicy Gda?ska - Jelitkowo, niespe?na 4 kilometry od sopockiego molo.


Mercure udowodni? Teori? sze?ciu przyjaci?

Marka Mercure zako?czy?a ostatni etap projektu „The Six Friends Theory”, który mia? za zadanie sprawdzi? powszechnie znan? tez?, która zak?ada, ?e od dowolnej osoby na ?wiecie dzieli nas maksymalnie sze?? osób. W wyniku og?oszonego w mediach spo?eczno?ciowych castingu wy?oniona zosta?a zwyci??czyni, 21-letnia W?oszka Ludovica Loda. Wygra?a podró? dooko?a ?wiata szlakiem hoteli nale??cych do sieci hoteli Mercure, której celem by?o m.in. spotkanie z Nigelem, Aborygenem z plemienia Bundjalung w Australii. Podczas kolejnych etapów podró?y Ludovica mia?a okazj? pozna? kolejne pi?? osób ??cz?cych j? z nim, w ten sposób pokazuj?c ca?emu ?wiatu, ?e teoria sze?ciu przyjació? jest prawdziwa! Dodatkowo Mercure wraz z TNS Sofres przeprowadzi? interesuj?ce badanie na temat przyja?ni.


Mostostal Zabrze sprzeda? gliwicki hotel Piast

Jak poinformowa? w bie??cym raporcie z dnia 1 wrze?nia 2015 roku zarz?d firmy Mostostal Zabrze S.A., Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsi?biorstwo Budownictwa Przemys?owego S.A. zawar? z podmiotem zewn?trznym umow? sprzeda?y zorganizowanej cz??ci przedsi?biorstwa wyodr?bnionej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze MZ GPBP jako hotel "Piast".


Najlepsze hotele 2014 wybrane

Hotel Roku 2014 Trzeci plebiscyt „Hotel Roku 2014” zosta? rozstrzygni?ty. Na podstawie g?osów go?ci hotelowych przyznano nagrody w 9 kategoriach tematycznych. Od listopada 2013 roku do marca 2014 roku na stronie hotelroku.com trwa?o otwarte g?osowanie. Mo?na by?o odda? swój g?os na hotele w 9 kategoriach: premiera, hotele biznesowe, najlepszy serwis hotelowy, hotele ekonomiczne, hotele luksusowe, hotele design, hotele SPA, hotele wypoczynkowe oraz pa?ace i zamki. G?ówn? nagrod? i tytu? „HOTEL ROKU 2014” zdoby? obiekt, który uzyska? najwi?cej g?osów spo?ród wszystkich kategorii. W trakcie gali wyró?niono równie? hotele wybrane przez travel managerów oraz u?ytkowników serwisów spo?eczno?ciowych. Nagrody wr?czone zosta?y tak?e najlepszej sieci i hotelarzowi 2014 roku...


NDI zawar?a umow? ze sp?k? Orbis S.A. na budow? hotelu w Gda?sku

23 czerwca 2015 roku NDI SA podpisa?a ze spó?k? Orbis SA umow? na budow? hotelu marki ibis wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur? drogow? i sieciow? na dzia?ce w Gda?sku przy ul. Heweliusz, ul. ?agiewniki, ul. Rybaki Górne


Nosalowy Dwr chce wej?? na gie?d?

W?a?ciciel luksusowych hoteli w polskich górach chce by? notowany na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych. Spó?ka planuje debiut poprzez odwrotne przej?cie firmy Advadis, która znajduje si? w upad?o?ci uk?adowej.


Novotel Pozna? przeszed? metamorfoz?

Zako?czy? si? kolejny etap modernizacji hotelu Novotel Pozna?. Go?cie obiektu mog? skorzysta? teraz z odnowionego lobby, recepcji i cz??ci pokoi, a tak?e z nowo wybudowanego podjazdu. ??czny koszt prac wyniós? blisko 2 mln z?. Za modernizacj? wn?trz odpowiedzialna by?a pracownia projektowa Tremend.

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.