Artykuły: Zaproszenia na konferencje
5 lat hotelu B&B w Toruniu

Co najmniej dwa powody do ?wi?towania ma w tym roku Grupa B&B Hotels. Trzecia co do wielko?ci w Europie sie? hoteli ekonomicznych obchodzi jubileusz 25-lecia. Ponadto, pi?? lat temu, w samym sercu Torunia – przy ul. Szumana 8, swoje podwoje otworzy? B&B Hotel Toru? pierwszy obiekt B&B w Polsce. Od czasu powstania cieszy si? on coraz wi?kszym powodzeniem w?ród go?ci biznesowych i turystów.


AdStandard 2013 - zaproszenie na konferencj?

 Internet Standard zaprasza na konferencj? AdStandard 2013, która odb?dzie si? w dniach 7-8 marca w Couyrtyard by Marriot w Warszawie. Konferencja b?dzie po?wi?cona reklamie, a jej uczestnicy poznaj? realia prowadzenia dzia?a? reklamowych ze strony reklamodawcy, mediów, agencji i odbiorców.


Aparthotel Dunajewski kameralny obiekt hotelarski w ?cis?ym centrum Krakowa

Od niedawna na hotelarskiej mapie Krakowa pojawi? si? kameralny obiekt znajduj?cy si? w centrum miasta przy ul. Dunajewskiego 2/6, w odleg?o?ci zaledwie 250 metrów od Rynku G?ównego. Aparthotel Dunajewski to ?wietny wybór dla tych, którzy szukaj? relaksu i licz? na komfortowy pobyt w samym centrum Krakowa.


Coraz bli?ej otwarcia Best Western Plus Hotel Podklasztorze

Cela Skryby, Bartnika czy Zielarza – to nazwy kilku z nowo oddanych do u?ytku pokoi w zabytkowym hotelu Podklasztorze, w którym trwaj? w?a?nie intensywne prace modernizacyjne. Dzi?ki ich szybkiemu post?powi, ten znajduj?cy si? w XII-wiecznym Opactwie Cystersów w Sulejowie obiekt ju? na pocz?tku przysz?ego roku wzbogaci portfolio Best Western. Oprócz dostosowania hotelu do standardów sieci, celem wprowadzanych zmian jest odtworzenie autentycznego, ?redniowiecznego wystroju wn?trz, który b?dzie w pe?ni oddawa? historyczny charakter obiektu.


Dni otwarte w Park Hotel Diament w Zabrzu

W ramach Dni Otwartych, 3 i 16 wrze?nia br. w Park Hotelu Diament w Zabrzu b?dzie mo?na dowiedzie? si? na czym polega praca w hotelarstwie. Wydarzenie skierowane jest do osób, które chc? zwi?za? swoj? przysz?o?? z t? bran??.


Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju otrzyma? certyfikat jako?ci

Nowo otwarty Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju po audycie przeprowadzonym przez Niemieckie Stowarzyszenie Wellness otrzyma? (podobnie jak dwa istniej?ce ju? Hotele SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój i Wzgórza Dylewskie) certyfikat jako?ci w najwy?szej kategorii – PREMIUM.


Hotele Diament zapowiadaj? dalsza ekspansj?

Ko?cówka 2014 i pierwsze pó?rocze 2015 roku to okres szczególnej aktywno?ci sieci Hotele Diament. Najwa?niejszym wydarzeniem by?o przej?cie sieci StyleHotels. Spó?ka konsekwentnie rozwija?a si? równie? w innych obszarach, m.in. anga?uj?c si? w innowacyjne projekty edukacyjne, poszukuj?c atrakcyjnych obszarów pod inwestycje, a tak?e stawiaj?c na nowe obszary dzia?alno?ci.


Hotele SPA Dr Irena Eris z nagrod? Travellers' Choice

TripAdvisor® opublikowa? ranking najlepszych hoteli w Polsce, przyznaj?c po raz kolejny nagrody Travellers' Choice. W?ród nagrodzonych s? wszystkie Hotele SPA Dr Irena Eris.


Jeden z najwi?kszych hoteli sieci Hampton by Hilton rusza w Warszawie

 Hampton by Hilton Warsaw City Centre, usytuowany w bezpo?rednim s?siedztwie Dworca Centralnego, metra i g?ównych linii komunikacyjnych miasta, to najwi?kszy obiekt w sieci Hampton znajduj?cy si? poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Go?cie hotelu Hampton by Hilton Warsaw City Centre maj? do dyspozycji przestronne lobby, parking, dobrze wyposa?one centrum fitness oraz ca?odobow? stref? z przek?skami. Wyposa?enie ka?dego z 300 pokoi na 17 kondygnacjach obejmuje mi?dzy innymi ?ó?ko Clean and Fresh Hampton Bed, 32-calowy telewizor HD, biurko oraz ergonomiczne krzes?o. Go?cie podró?uj?cy s?u?bowo b?d? mogli ponadto korzysta? z wydzielonej strefy biznesowej, wyposa?onej w komputery i drukarki. W ca?ym hotelu dost?pny jest ponadto szerokopasmowy Internet Wi-Fi...


Kronospan inwestuje w hotel nad jeziorem

Starostwo powiatu szczeci?skiego wyda?o pozwolenie na budow? hotelu nad jeziorem Trzesiecko - informuje portal temat.net.


Lotnisko Modlin szuka ch?tnego do budowy hotelu

POLSKA Spó?ka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin og?osi?a przetarg na dzier?aw? terenu pod dzia?alno?? hotelarsk? na terenie lotniska w Modlinie.


Nowy operator Warsaw Plaza Hotel i Centrum Szkoleniowego Falenty

14 lipca 2015 roku nowym operatorem czterogwiazdkowego hotelu na warszawskim S?u?ewcu - Warsaw Plaza Hotel - oraz Centrum Szkoleniowego Falenty zosta?a spó?ka Central Fund of Immovables.


Odnowiona si?ownia SoFit w Sofitel Grand Sopot

Hotel Sofitel Grand Sopot zaprasza do ?wie?o odnowionej si?owni spod znaku SoFit. W jej eleganckich wn?trzach go?cie zadbaj? nie tylko o kondycj?, ale i doskona?e samopoczucie. Nowoczesna aran?acja przestrzeni, inspirowana ?ywymi kolorami oraz najwy?szej klasy sprz?t sportowy sprawi?, ?e ka?dy trening b?dzie przyjemno?ci?. Ta wyj?tkowa strefa fitness ma na celu zapewni? go?ciom najlepsze warunki do ?wicze? i relaksu.


Pa?ac Lehndorffw w Sztynorcie. Ruina, ktra zamieni si? w hotel i SPA

 Zabytkowy obiekt ma sta? si? pere?k? turystyczn? w regionie, która przyci?gnie tysi?ce turystów z Polski oraz z zagranicy. Zabytkowy obiekt ma sta? si? pere?k? turystyczn? w regionie, która przyci?gnie tysi?ce turystów z Polski oraz z zagranicy. Remont pa?acu mia?by zako?czy? si? przed sezonem turystycznym w 2018 roku, czyli przed zaplanowanymi w Rosji mistrzostwami ?wiata w pi?ce no?nej. Na modernizacj? obiektu potrzeba 225 mln z?. W?adze W?gorzewa licz?, ?e uda si? wyremontowa? pa?ac jeszcze przed mistrzostwami ?wiata w pi?ce no?nej. Cz??? meczy odbywa? si? b?dzie w obwodzie kaliningradzkim, a to du?a szansa na rozwój hotelu...


Ponad 80% hoteli Mercure w Polsce zrealizuje ?wiatow? strategi? Gwarancja Jako?ci Mercure

Ponad 80% hoteli Mercure w Polsce zrealizuje ?wiatow? strategi? „Gwarancja Jako?ci Mercure”. Koncepcja opiera si? na 96 punktach kontroli obejmuj?cych m.in. zameldowanie i wymeldowanie, zagwarantowanie jednolitego poziomu standardów us?ug we wszystkich 53 krajach, w których marka jest obecna. Mercure to pierwsza sie? hoteli kategorii ?redniej oferuj?ca go?ciom gwarancj? jako?ci na mi?dzynarodowym poziomie...

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.