Hotele Diament zwi?kszy?y potencja? noclegowy o 40 proc

W ostatnim dniu kwietnia br. dobieg? ko?ca, trwaj?cy od drugiej po?owy 2014 r., proces przej?cia sieci hotelarskiej Stylehotels, która tym samym zako?czy?a swoj? dzia?alno?? na rynku. Pi?? nowych obiektów sta?o si? cz??ci? sieci Hotele Diament i przesz?o proces rebrandingu, a dotychczasowi pracownicy Stylehotels automatycznie zyskali nowego pracodawc?.

Spó?ka Hotele Diament SA podlega od momentu inkorporacji prawom i obowi?zkom, wynikaj?cym ze wszystkich kontraktów zawartych przez Stylehotels Sp. z o.o. Z dniem po??czenia przyznane zosta?y jej równie? wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, w których posiadaniu by?a wykupiona sie? hoteli.

- Dzi?ki zapewnieniu odpowiednich warunków ca?ego procesu inkorporacji, w tym wykorzystaniu potencja?u kapita?u ludzkiego, umo?liwieniu wymiany do?wiadcze? i przekazaniu know-how, nasza sie?, wzmocniona o 5 nowych obiektów, mo?e jeszcze intensywniej si? rozwija? w zakresie hotelarskim, jak i gastronomicznym, nie tylko na obszarze Górnego i Dolnego ?l?ska - podsumowuje Rafa? Bakalarski, prezes zarz?du Hotele Diament SA.

Po przej?ciu nowe obiekty Hoteli Diament przesz?y proces rebrandingu. Z?o?y?y si? na niego zmiany nazw, dzia?ania wizerunkowe, kampanie informacyjne oraz wdro?enie efektywnego systemu zarz?dzania i komunikacji marketingowej. Przekszta?cona zosta?a tak?e struktura organizacyjna przej?tych hoteli, z wykorzystaniem potencja?u pracowników, którzy automatycznie zostali zatrudnieni w sieci Hotele Diament.

Dzi?ki po??czeniu Hotele Diament zwi?kszy?y potencja? miejsc noclegowych o blisko 40 proc., staj?c si? jedn? z wiod?cych sieci hotelarskich w Polsce. Spó?ka zak?ada dalsz? ekspansj? marki, systematycznie poszukuj?c atrakcyjnych lokalizacji oraz planuj?c kolejne inwestycje na obszarze Górnego ?l?ska, jak i w innych regionach Polski.

Hotele Diament po przej?ciu sieci Stylehotels zarz?dzaj? 14 obiektami dzia?aj?cymi pod jedn? mark? - Hotele Diament (12 hoteli jest w?asno?ci? spó?ki, a 2 s? dzier?awione na podstawie umów najmu) – które s? strategicznie usytuowane w najwa?niejszych gospodarczo cz??ciach ?l?ska. ??cznie hotele we Wroc?awiu, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, Zabrzu, Siemianowicach ?l?skich i Ustroniu oferuj? go?ciom ponad 2000 miejsc noclegowych w blisko 1000 pokojach oraz prawie 3000 mkw. powierzchni konferencyjnej.

?ród?o: www.propertynews.pl

Komentarze
#2101 | lovrwouts dnia czerwiec 18 2019 14:11:02
viagra pills buy viagra <a href="http://niqabsquad.com/#">viagra pills</a>
#2102 | vdbbguavy dnia czerwiec 18 2019 16:44:35
viagra pill viagra cheap <a href="http://usaerectionrx.com/#">viagra buy</a>
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzaj膮cy:
Kod potwierdzaj膮cy


Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.