Festiwalowe... love z EXPO Krak體!

Co ??czy mi?o?ników gier komputerowych oraz fanów mangi i anime ze sztuk?… tatua?u? Wspólnymi cechami s? mi?dzy innymi niesamowita atmosfera panuj?ca podczas konwentów i festiwali o tej tematyce oraz miejsce, w którym si? odbywaj?. Sk?d to wiemy? W?a?nie takie nietypowe wydarzenia, wyczekiwane przez mi?dzynarodowe grono uczestników, na sta?e zago?ci?y w kalendarzu Mi?dzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków, gdzie tempo nie zwalnia nawet w okresie wakacyjnym.


Powrót fanów japo?skiej popkultury Dzi?ki niemal nieograniczonym mo?liwo?ciom realizacyjnym zapewnionym przez infrastruktur? EXPO Kraków, w?ród kilku tysi?cy uczestników konwentu Magnificon EXPO, przez 36 godzin nieustannie panowa?a fantastyczna atmosfera spowodowana prawdziw? eksplozj? atrakcji i niespodzianek. Fani mangi i anime po zwiedzeniu najwi?kszych targów po?wi?conych japo?skiej kulturze i popkulturze w Polsce, mogli wzi?? udzia? mi?dzy innymi w koncercie Miki Kobayashi znanej z tworzenia muzyki do licznych openingów znanych anime, warsztatach projektowania i tworzenia strojów cosplay czy wybranych panelach dyskusyjnych. Podczas imprezy mia?y równie? miejsce premiery polskich wyda? japo?skich komiksów oraz szereg nietypowych rozgrywek, w tym eliminacje do ?wiatowej s?awy konkursu EuroCosplay. Wa?nym punktem na planie obiektu by?o niew?tpliwie fotostudio przyci?gaj?ce t?umy cosplayerów oraz sfera warsztatów artystycznych, w której uczestnicy sp?dzali czas oczekuj?c na kolejne wyst?py japo?skich gwiazd i emocjonuj?ce turnieje gier.

Stworzyli?my najwi?ksze studio tatua?u w Polsce!

Ponad 2000 m2 – tak? powierzchni? mia?o najwi?ksze studio tatua?u w naszym kraju. Swoje miejsce znalaz?o nie gdzie indziej, jak przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Podczas X jubileuszowej edycji mi?dzynarodowego festiwalu Tattoofest trudn? sztuk? profesjonalnego zdobienia cia?a zaprezentowa?o ponad 270 artystów. Oprócz czo?owych polskich tatua?ystów, do Krakowa przybyli go?cie z ca?ej Europy, Stanów Zjednoczonych, Hong Kongu i Korei Po?udniowej. Znacznie, bo blisko o po?ow? w stosunku do ubieg?ego roku, zwi?kszy?a si? równie? liczba zwiedzaj?cych.

- W?ród nowych uczestników da?o si? s?ysze?, ?e nabrali ochoty, by ozdobi? swoje cia?o i zaczerpn?li sporo inspiracji, a stali bywalcy byli zachwyceni now? ods?on? festiwalu. Dla organizatorów równie wa?ne, je?li nie wa?niejsze, s? g?osy wystawców i zaproszonych go?ci, którzy wielokrotnie podkre?lali, ?e klimatyzowane i przestronne wn?trza EXPO Kraków pod k?tem komfortu pracy nie maj? sobie równych. Zmiana lokalizacji wydarzenia to ogromny krok w stron? rozwoju festiwalu i wyznaczenie kierunku dla innych tego typu imprez. – mówi Aleksandra Ha?atek, organizator Tattoofest.

Jedno miejsce, kilka rodzajów sztuki.

Jedn? z g?ównych atrakcji festiwalu stanowi?a wystawa zorganizowana we wspó?pracy z warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku, po?wi?cona tajskiemu tatua?owi Sak Yan. Poza tradycyjnymi konkursami na najbardziej efektowne tatua?e, 8 metrów nad festiwalow? scen? odby? si? mi?dzy innymi spektakularny pokaz akrobacji na szarfie. Publiczno?ci spragnionej muzycznych dozna? zapewniono moc wra?e? za spraw? koncertów, podczas których wyst?pi? legendarny polski MC – Fokus, a tak?e Metrowy i Fankatak. Artystyczne i sportowe emocje dope?ni?y: taniec butoh w wykonaniu japo?skiej performerki, pe?en seksapilu pokaz pole dance oraz walka Knedo – tradycyjna „szermierka” samurajów. Co wi?cej, teren wielofunkcyjnego obiektu umo?liwi? zaaran?owanie outdoorowej strefy relaksu, z licznymi barami, foodtruckami oferuj?cymi nietuzinkowe posi?ki z najró?niejszych zak?tków ?wiata, klimatycznym stanowiskiem DJ-a oraz wystaw? customowych rowerów. W strefie graffiti swoimi zdolno?ciami artystycznymi wykazali si? nie tylko twórcy street-artu, ale tak?e najm?odsi uczestnicy festiwalu wykorzystuj?cy swoje nieograniczone pok?ady kreatywno?ci.

Wi?cej niezwyk?ych wydarze? w Krakowie!

Poznaj?c histori? szwedzkiego komentatora gier komputerowych, 25-letniego Felixa Kjellberg, znanego jako PewDiePie, czyli najbogatszego youtubera ?wiata, który w zesz?ym roku publikuj?c filmy w sieci zarobi? blisko 7,5 miliona dolarów, nie dziwi nas fakt, ?e organizatorzy najwi?kszej imprezy zwi?zanej ze scen? YouTube oraz gamingiem i e-sportem w Krakowie maj?… 18 lat! MeetYT 3, o którym mowa, to wydarzenie debiutuj?ce w EXPO Kraków 8 sierpnia 2015 roku.

- Jest to jedyne tego typu wydarzenie tworzone w oparciu o opinie fanów i organizowane wed?ug ich oczekiwa?. Poprzednie edycje zgromadzi?y blisko tysi?c uczestników i ponad setk? popularnych twórców. Tym razem, w zwi?zku z odpowiednim wykorzystaniem mo?liwo?ci nowoczesnego, przestronnego wn?trza, spotkanie odb?dzie si? na du?o wi?ksz? skal?. Maksymalnie wykorzystamy nowe mo?liwo?ci i podniesiemy poziom wra?e?! – mówi Kacper Czapiewski, organizator MeetYT 3.

Mimo ?e w?a?ciciel i operator Mi?dzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków – firma Targi w Krakowie – specjalizuje si? zw?aszcza w organizacji bran?owych wydarze? o ?wiatowym zasi?gu, zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami, w obiekcie odbywa si? coraz wi?cej eventów kulturalno-rozrywkowych o bardzo zró?nicowanej tematyce. Przestronne hale zapewniaj? praktycznie pe?n? adaptowalno??, szczególnie wa?n? przy przygotowaniu koncertów, widowisk tanecznych czy pokazów sportowych. A dope?nienie oferty stanowi zespó? sal seminaryjnych, cz?sto wykorzystywanych jako miejsce paneli dyskusyjnych, VIP roomów i garderób dla artystów, a nieraz nawet jako… sale do karaoke.

- Podkre?laj?c, ?e w EXPO Kraków, chcemy realizowa? jak najwi?cej wydarze? odpowiadaj?cych szerokiemu spektrum zainteresowa? publiczno?ci z kraju i zagranicy, z rado?ci? zapowiadamy kolejn? imprez?, która odb?dzie si? w naszym obiekcie 26 wrze?nia 2015. Ju? dzi? serdecznie zapraszamy na pierwsz? edycj? Kraków HIP HOP Festiwalu! – Project Manager z EXPO Kraków, Weronika Wirtel

Komentarze
#931 | WilliamTat dnia wrzesie艅 18 2019 10:08:52
cialis pack <a href=" http://cialisxtl.com ">buy cialis</a> where to buy cialis in us aspirin and cialis 20mg cialis vs 100mg viagra
#932 | WilliamTat dnia wrzesie艅 18 2019 15:25:33
cialis para mujeres 10 mg <a href=" http://cialisxtl.com ">generic cialis</a> cialis information sheet generic cialis walmart price cialis daily vs 36 hour
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzaj膮cy:
Kod potwierdzaj膮cy


Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.